საავტორო და ქონებრივი უფლებები

ვებგვერდზე განთავსებული ყველა სახის ტექსტი დაცულია საავტორო უფლებით და მათი გამოყენების უფლება შეზღუდულია პირობებით. საავტორო უფლება ვრცელდება ასევე ვებგვერდის სტრუქტურასა და ფორმატზე. დაუშვებელია კომერციული მიზნებით ვებგვერდზე განთავსებული მასალის რეპროდუქცია ან გავრცელება როგორც ელექტრონული, ასევე ბეჭდური სახით.

გამოქვეყნებული მასალის განთავსება სხვა ინტერნეტ-რესურსზე, რომელიც არ ატარებს კომერციულ ხასიათს, დასაშვებია უფლებამოსილი პირებისაგან მიღებული წინასწარი წერილობითი თანხმობით.

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) და ამერიკის განვითარების სააგენტო (USAID) არ იღებენ პასუხისმგებლობას განთავსებული მასალის შინაარსობრივ სისწორეზე.